For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Sağlık Kuruluşu Sarf Ürünleri Sarf Ürünler Tıp Dalları

DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI


  • DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI
  • DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI
  • DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI
  • DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI
  • DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI
Açıklama
Tarih : 4 Ocak 2020
Fiyat : 1
Konum : KIZILELMA CAD BABAANNE APT NO 2 KAT 1 D 2 FINDIKZADE /İSTANBUL

DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI

EMEKLİ SANDIĞI, SSK ,SGK ,ÇALIŞANLARA ,KAYMAKAMLIKLARA ,BANKALARA İŞİTME CİHAZI VERİLİR.

KONUSUNDA DENEYİMLİ UZMAN KARDOMUZ EŞLİĞİNDE  ÜCRETSİZ İŞİTME TESTLERİNİZİ YAPTIRABİLİR İŞİTME KAYBINIZA UYGUN CİHAZ BELİRLEMESİNİ YAPABİLİRSİNİZ.

BİZLERE 0212 529 99 33  VEYA 0533 632 14 26 ULAŞABİLİRSİNİZ.

Siemens Signia Motion 13 7 NX

Doğal bir ses ve doğrudan akış için esnek uyum.

Bir kah­ve içer­ken hoş­ça va­kit ge­çir­mek, ar­ka­daş­la­rı­nız­la bah­çe­de do­la­şır­ken ya da bal­kon­da kuş ses­le­ri­ni din­ler­ken Sig­ni­a’­nın Mo­ti­on™ 13 mo­de­li en do­ğal ses de­ne­yi­mi­ni ve üs­tün ses ak­ta­rı­mı­nı te­le­viz­yon ve akıl­lı te­le­fo­nu­nuz­dan din­le­me­ni­zi sağ­lar.

Özel tasarlanmış bir işitme deneyimi.

Mo­ti­on 13 ar­zu­la­rı­nı­zı ve ge­rek­si­nim­le­ri­ni­zi mü­kem­mel şe­kil­de kar­şı­la­mak için çe­şit­li ayar ve ta­şı­ma se­çe­nek­le­ri su­nar. Bu şe­kil­de İşit­me Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı­nız ki­şi­sel işit­me çö­zü­mü­nü­zü özel­leş­ti­re­bi­lir.

Yüksek düzeyde kullanım rahatlığı.

Ku­lak ar­ka­sı veya BTE mo­de­li olan kü­çük Mo­ti­on 13 ku­la­ğı­nı­zın ar­ka­sın­da yu­mu­şak ve ra­hat bir şe­kil­de otu­ru­yor. Er­go­no­mik şek­li kul­la­nım için ekst­ra kon­for sağ­lar.

Her seviyedeki işitme kaybı için.

Ha­fif, orta şid­det­li, cid­di veya de­rin işit­me kay­bı, Mo­ti­on 13 tüm bu zor­luk­la­rın üs­te­sin­den ge­lir ve ha­ya­tın do­ğal se­si­ni ye­ni­den duy­ma­nı­zı sağ­lar.

Kendi sesinizin doğal halini duyun.

Yeni git­ti­ği­niz bir ye­rin key­fi­ni sev­dik­le­ri­niz­le bir­lik­te çı­kar­mak, bir mü­ze­yi zi­ya­ret et­mek gibi du­rum­lar­da yeni işit­me ci­haz­la­rı­mız ses dün­ya­sın­da zevk al­ma­nı­zı sağ­lar.

Ken­di se­si­ni­zin do­ğal se­si­ni tüm çev­re­sin­de­ki ses­ler­le mü­kem­mel bir şe­kil­de bir­leş­ti­rir. Bu yeni he­def­le­rin ih­ti­şa­mı­nı keş­fe­der­ken bile en do­ğal işit­me de­ne­yi­mi­nin ve en yük­sek işit­me per­for­man­sı­nın key­fi­ni çı­kar­ma­nı­zı sağ­lar.

medicalilan.com kar amacı gütmeyen ücretsiz sağlık sektörü ilanları sitesidir. medicalilan.com hiçbir ürün satışı yapmaz , aracılık etmez.

 


Değerlendirmenizi yayınlayın

Top